X
Belépés

Email
Jelszó
X
Elfelejtett jelszó

Email

Regisztrációs szabályzat és az oldal használata!

Általános szerződési feltételek

Jelen ÁSZF valamennyi táblázatra és a Honlap bármilyen felhasználására irányadóak, feltéve, hogy szerződő felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik. Jelen ÁSZF nem kifejezetten hirdetésre vonatkozó rendelkezései a Hirdetők mellett kiterjednek valamennyi Felhasználóra is, akik táblázatot töltenek fel a rendszerbe.

A Táblázat Center oldalon kínált szolgáltatások igénybe vételének megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. Ezen oldal használatba vétele kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő formában történhet. A jövőben történő felhasználási feltételeket érintő módosításokat és változásokat Üzemeltető jelen oldal ÁSZF-t tartalmazó részén közzéteszi és a változásokra a felhasználók (továbbiakban: Tagok) figyelmét felhívja. 

1. A Tag és a táblázatok

Jelen ÁSZF rendelkezéseivel összefüggésben tagnak minősül az a természetes, vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki saját, vagy harmadik személy nevében táblázatot helyez el a Honlapon. Szerkesztő minden olyan Tag, aki regisztrált az oldalon, és legalább 1 táblázatot beküldött, vagy legalább egy táblázatnak a szerkesztését elválalta.  Azt a tag, aki ugyanazon táblázatot  két (vagy több) különböző regisztráció alatt feltölti az Admin értesíti, és későbbiekben azt szankcionálja/és az értesítést követően törli a jogosulatlanul elhelyezett táblázatokat. A regisztráció törlése csak az Admin joga, ameddig az oldalon elhelyezett törlés elérhetővé nem válik mindenki számára. A regisztráció törlése a feltöltött táblázatokat nem érinti, azaz a regisztráció törlését követően a Tag táblázatait más tagok átvehetik, így azok szerkesztéséért az új tag lesz felelős. Táblázat törlésére akkor van lehetőség, ha az saját szellemi tulajdont jelent. Egyéb törlés, ha a tag regisztrációja nem törlődik, olyan kérésre lehetséges, amelyben a törlést kérő személy indokolja a táblázat törlésének kérelmét. Például a szellemi tulajdon megsértése, törvénybe ütköző tartalom, vagy tulajdonnal való visszaélés történt a táblázat közlése során.


2. A szerződés létrejötte

A szolgáltatási szerződés elektronikus úton, a Honlapon elvégezhető ún. Regisztráció folyamán jön létre. A Regisztráció során a tag a jelen ÁSZF-t elfogadja, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tartja. A regisztráció elküldése után az e-mailben kapott aktiválás linkkel a Tag aktívvá válik, és megkezdheti a táblázatok szerkesztését.

3. A szerződés megszűnése, jelen ÁSZF rendelkezéseinek módosítása

A szolgáltatási szerződés megszűnik:
 • sorozatos visszaélések,
 • szellemi tulajdonok sajátként való feltüntetése, a tulajdonos engedélye nélkül,
 • törlési kérelemmel,
 • bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével (halálával).
A tag részéről regisztrációval létrejött tetszőleges számú ingyenes táblázat elhelyezését biztosító regisztráció esetében az Üzemeltető a tag szerződésszegése esetén minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult a táblázatot a rendszeréből törölni. Felek rendkívüli felmondással abban az esetben élhetnek, ha a másik fél kötelezettségét megszegi és szerződésszegő magatartásával, vagy mulasztásával az erre irányuló írásbeli vagy email felszólítást követő 5 napon belül sem hagy fel. Rendes felmondással bármelyik fél élhet. 

Jelen ÁSZF rendelkezéseinek módosítása

Amennyiben az Üzemeltető jelen ÁSZF rendelkezését módosította, de a módosítással a Tag nem ért egyet, akkor a tag a módosítás hatálybalépést követően e-mailben írt nyilatkozatával jogosult a szolgáltatási szerződést felmondani.

4. Szolgáltatás

Üzemeltető a tag által feltöltött táblázatokhoz szükséges tárolókapacitást biztosítja a Honlapon. A feltöltött táblázatok tartalmáért minden esetben a tag felel.

5. Táblázatok tartalma

A tag nem tölthet fel a Honlapra olyan adatokatt, amely a Honlap témaköréhez nem kapcsolódik, vagy jogszabályba, illetve a jó erkölcsbe ütközik, vagy amely más internetes portált reklámoz (vagy bármi más módon sértheti az Üzemeltető és/vagy a Honlap érdekeit). Amennyiben a tartalomnak - jogszabály alapján - valamilyen kötelező tartalmi elemet is tartalmaznia kell, akkor annak elhelyezése is a tag feladata. Példa az adatok helyességét igazoló weboldal cím a leírásban, ha erre szükség van.

A táblázatokban nem szerepelhet olyan tartalom amely:
 • jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;
 • nem a rovat jellegének megfelelő;
 • szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;
 • erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz; 
 • félelemérzetet kelt;
 • amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék;
 • pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul (ideértve az olyan emeltdíjas távközlési szolgáltatás reklámját, mely szexuális ingerkeltésre irányul);
 • indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a témáról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;
 • az Üzemeltető megítélése szerint sértheti a Honlap, az Üzemeltetőnek vagy a Honlap szolgáltatásai felhasználóinak jogait;

Továbbá a táblázatkoban nem szerepelhet:

 • olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik.
 • a fegyverek, a lőszerek, a robbanóanyagok és közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozása, ilyen jellegű táblázatok;
 • tiltott gyógyszerreklámnak minősül; kizárólag természetes gyógyítással kapcsolatos táblázatk az elfogadhatóak. (vitamin, gyógyteák...)
 • burkolt és tudatosan nem észlelhető reklámnak minősül;
 • külföldön szervezett szerencsejátékhoz vagy ajándéksorsoláshoz kapcsolódik;
 • megtévesztő reklámnak minősül (különösen, ha a megtévesztő információ az áru általános jellemzőire, árára, vásárlás feltételeire, a felhasználó megítélésére, az őt megillető jogokra, vagyonára, minősítésére vonatkozik);
 • dohányáru reklám;
 • minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan adat, melyet hatályos jogszabály tilt;

A fenti rendelkezések útmutatóul szolgálnak és nem teljes körűek. Általában tiltott minden olyan magatartás, ami jogszabályba vagy az Internet-közösség elfogadott normáiba ütközik, függetlenül attól, hogy azokra az ÁSZF-ben kifejezett utalás található-e. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az üzleti hírnevét és értékét sértő tevékenységeket tiltsa.
A TAG tudomásul veszi, hogy a Honlapon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a tag felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú táblázatok feladása hatósági eljárást vonhat maga után. 

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget:
 • az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;
 • az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért;
 • a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a tagok irányában;
 • a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;
 • egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért;
 • Tag számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért;

Az Üzemeltető szolgáltatásait a Tag és felhasználó a saját felelősségére használja. 

6. Adatkezelés

A szolgáltatási szerződésből nyerhető személyes adatokat Üzemeltető harmadik személynek csak a Tag egyértelmű beleegyezése esetén adhatja tovább. Üzemeltető a szolgáltatási szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése céljából kezelheti a tagok azonosításához szükséges és elégséges adatait. Az Üzemeltető jogosult valamennyi szolgáltatatási szerződését iktatni és a jogszabályi feltételeknek megfelelő módon tárolni azokat akár elektronikus, akár nyomtatott formában is.
Üzemeltető az egyes szolgáltatásainak igénybe vételét regisztrációhoz köti, melynek során Üzemeltető a tag személyes adatainak birtokába jut, azonban ezen adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Üzemeltető a regisztráció valamint a szolgáltatási szerződések megkötése során a Hirdető által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit betartja. Az adatkezelésre egyebekben az Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezései az irányadóak. A mindenkori hatályos Adatvédelmi törvények és szabályok. 

7. Igényérvényesítés

Ha a hatályos jogszabályok alapján az Üzemeltetővel szemben, bármely harmadik személy, vagy hatóság a Tag által elhelyezett táblázatokhoz kapcsolódóan bármilyen igényt érvényesítene, úgy a Tag köteles az Üzemeltető ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeit megtéríteni, az igényérvényesítésért elsődlegesen helyt állni, illetve az Üzemeltetőnek ezen a jogcímen felmerülő kiadásait, kárait haladéktalanul, de legkésőbb a felhívás kézhezvételét követő 15 munkanapon belül megtéríteni. 

8. Egyebek

A szolgáltatási szerződés tekintetében a felek az egyszerű regisztrációs formát tekintik irányadónak jognyilatkozataik tekintetében. A felek közötti szolgáltatási szerződésre - eltérő megállapodás hiányában - jelen ÁSZF, valamint a mindenkor hatályos magyar jogi szabályozás rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő nézeteltéréseket a felek elsősorban a békés úton kívánják rendezni, míg esetleges jogvitájukra alávetik magukat - hatáskörtől függően - a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. A tag az ÁSZF elfogadásával egyidejűleg az Üzemeltető Adatvédelmi nyilatkozatát és Jogi nyilatkozatát közzétett tájékoztatóját elolvasta, azokat elfogadta és betartja. Jelen ÁSZF 2010. Május 08-án lépett hatályba, és visszavonásáig érvényes.
B74

Hirdetések


Megosztás